Pomagamy w przygotowaniu i opiniowaniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, określeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowy.

 

Sprawujemy także pieczę nad przebiegiem całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego. Do naszych obowiązków należy również sporządzanie regulaminów udzielania zamówień do kwoty do której nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Każdorazowo uwzględniamy wielkość i potrzeby konkretnej jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku ewentualnego sporu reprezentujemy zamawiającego przed organami postępowania w sprawie zamówień publicznych, w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą lub przed sądem.